Maatalouden kannattavuus joka puolella Suomea on turvattava mm. seuraavin tavoin

 

Hiilen sidonta

Maahan on luotava järjestelmä, jolla maanomistajia voidaan palkita erilaisista hiilensidontatoimista. Hiiltä voidaan käytännössä sitoa vain maahan, metsään ( puuhun ) tai veteen. Kasvipeitteisyyttä, minimimuokkausta ja hiiltä sitovia kasveja on tuettava.

 

Tuet

Maataloustukien pitää seurata paremmin markkinoita ja tuotteiden hinnanmuodostusta. Nyt pinta-alaperustaiset tuet pääomittuvat helposti maan hintaan ja pellon vuokraan.

 

Biopolttoaineet

 Etenkin biokaasun tuotannolla on suuret mahdollisuudet maassamme. Biokaasun tuotantoa on tuettava ensisijaisesti liikenteen polttoaineissa.